Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is verouderd sinds versie 3.16.1. Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /var/web/site/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Algemene Voorwaarden – Verhuur van materiaal

 

Artikel 1 – Overeenkomst: Behoudens uitdrukkelijk geschreven andersluidende overeenkomst tussen de klant en Deboysere Frank, gevestigd te Oudenbrug met als ondernemingsnummer 0781.127.736 (hierna “verhuurvankoelwagens.be”), zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle verhuurcontracten, offertes, bestelbonnen en facturen (hierna de “Overeenkomst(en)”) met betrekking tot het materiaal en de goederen uitgeleend en ter beschikking gesteld door verhuurvankoelwagens.be aan de klant (hierna het “Gehuurde Materiaal”).
Door een Overeenkomst af te sluiten met verhuurvankoelwagens.be, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze formeel en uitdrukkelijk te hebben goedgekeurd. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangevuld met andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de specifieke voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes: Huidige overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding door de Klant middels plaatsing van zijn handtekening op de door verhuurvankoelwagens.be opgemaakte overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken én de ontvangst van een voorschot van 30% van de totale verhuursom binnen een termijn van 30 dagen.

Artikel 3 – Levering – opstelling – terugname : verhuurvankoelwagens.be zal alle redelijke maatregelen nemen om het Gehuurde Materiaal op tijd te leveren en/of op te stellen voor gebruik. Opgegeven leveringstermijnen vormen in hoofde van verhuurvankoelwagens.be geen resultaatsverbintenis. Het niet respecteren van leveringstermijnen kan nooit aanleiding geven tot schadeloosstelling. Indien deze inontvangstname niet kan doorgaan of de noodzakelijkheden voor een goede installatie niet voorzien zijn door de Klant, is verhuurvankoelwagens.be gerechtigd de gehuurde goederen terug te nemen en zal de Klant aan verhuurvankoelwagens.be een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van de huurprijs met een minimum van €100 ter compensatie van zijn geleden kosten.
Bij het einde van de huur dient de Klant het Gehuurde Materiaal onmiddellijk ter beschikking te stellen van verhuurvankoelwagens.be en dit in oorspronkelijke goede staat welke wordt nagegaan op moment van de teruggave. De Klant zal de nodige schikkingen treffen opdat verhuurvankoelwagens.be de gehuurde goederen op de einddatum kan komen ophalen of deze zelf terugbezorgen volgens wat er van toepassing is. Vanaf de eerste dag vertraging zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 125% van de normale huurprijs per dag, welke wordt vermeerderd met telkens 10% per bijkomende dag vertraging.

Artikel 4 – Staat van het Gehuurde Materiaal: Het Gehuurde Materiaal worden in goede staat, werkend en schoon ter beschikking gesteld van de klant en in dezelfde staat terug aangeboden voor terugname door verhuurvankoelwagens.be. De klant staat in voor eventuele reinigingskosten. De Klant erkent door inontvangstname van het Gehuurde Materiaal de goede staat en werking ervan.

Artikel 5 – Eigendom van verhuurvankoelwagens.be: Het door de klant Gehuurde Materiaal is en blijft exclusief eigendom van verhuurvankoelwagens.be. Het is de Klant verboden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurvankoelwagens.be, het gehuurde goed onder te verhuren, uit te lenen, in pand te geven, te verduisteren, te manipuleren of onder welk ander beding aan derden te overhandigen. Het is eveneens verboden het Gehuurde Materieel te verplaatsen op een andere locatie dan deze bepaald in de overeenkomst.

Artikel 6 – Voorzieningen door de klant: De klant voorziet en staat in voor de kosten van de benodigde elektriciteit en/of water. De klant zal aanwezig zijn op het afgesproken moment van levering/plaatsing en terugname van het Gehuurde Materiaal. De klant voorziet tevens de nodige toegang tot het terrein en de nodige vrije vlakke ruimte op het terrein voor de plaatsing van het Gehuurde Materiaal.

Artikel 7 – Gebruik en beheer van het Gehuurde Materiaal: De klant zal het Gehuurde Materiaal beheren zoals een goede huisvader en ervan gebruik maken volgens de meegeleverde gebruiksaanwijzingen en/of de instructies van verhuurvankoelwagens.be. De klant verklaart de nodige gebruiksaanwijzingen en/of de instructies te hebben ontvangen van verhuurvankoelwagens.be.

Artikel 8 – Betalingstermijn: Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is het Gehuurde Materiaal contant betaalbaar op het moment van levering/plaatsing. Evenzo zijn alle facturen contant betaalbaar.

Artikel 9 – BTW: Tenzij anders aangegeven zijn al onze prijzen steeds exclusief BTW.

Artikel 10 – Vergunningen en taksen: De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de eventuele nodige vergunningen. De klant neemt de eventuele heffingen en/of taksen die door een overheid kunnen worden opgelegd met betrekking tot het gebruik van het Gehuurde Materiaal op zich. Evenzo zal elke heffing die door een overheid aan verhuurvankoelwagens.be wordt opgelegd dienaangaande integraal door de klant worden vergoed aan verhuurvankoelwagens.be.

Artikel 11 – Laattijdige betaling: Het bedrag van elke factuur die niet volledig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, en een forfaitaire vergoeding van 12% op het volledige factuurbedrag, met een minimum van €125. Bovendien is verhuurvankoelwagens.be gerechtigd om de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning bijkomend aan te rekenen.

Artikel 12 – Annulering overeenkomst: Ingeval van annulatie van de overeenkomst door de klant, zal de klant een forfaitaire schadevergoeding betalen aan verhuurvankoelwagens.be. Afhankelijk van het aantal dagen die nog resteren tot de reservatieperiode, geldt dit percentage van het totale bedrag van de overeenkomst, als schadevergoeding: >=40 dagen =0%, <40 dagen =30%, <20 dagen = 50%, <10 dagen =70%, telkens vermeerderd met € 10 administratieve kosten.
verhuurvankoelwagens.be heeft het recht om de overeenkomst te allen tijde kosteloos en zonder schadevergoeding te annuleren indien door overmacht of abnormale weersomstandigheden de normale uitvoering van het contract in gedrang komt of een gevaar zou kunnen inhouden.

Artikel 13 – Beperking van aansprakelijkheid: Tenzij een ernstige fout begaan door verhuurvankoelwagens.be kan aangetoond worden, zal verhuurvankoelwagens.be in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele ongevallen en/of schade, van welke aard ook, met betrekking tot de plaatsing, het gebruik van en de terugneming van het Gehuurde Materiaal. Evenmin is verhuurvankoelwagens.be aansprakelijk voor gevolgschade of verlies van inkomsten.

Artikel 14 – Schade aan het Gehuurde Materiaal – ontvreemding: Vanaf het moment van de in ontvangst name van het Gehuurde Materiaal is de Klant aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde Materiaal te wijten aan eender welke oorzaak, of voor de ontvreemding van het Gehuurde Materiaal tijdens de volledige periode
van de terbeschikkingstelling.
De berekening van het bedrag van de schade is afhankelijk van het feit als ook de optie BDB All risk van toepassing is of niet.
In geval de Klant het schadebedrag betwist, zullen partijen – binnen een termijn van 15 dagen na de betwisting – in gezamenlijk overleg een expert aanstellen die de schade zal begroten. Partijen zullen de door de expert begrote schade aanvaarden. Op vraag van verhuurvankoelwagens.be is de Klant verplicht verhuurvankoelwagens.be toegang te verlenen tot de gehuurde goederen.

Artikel 15 – Klachten: Klachten met betrekking tot het Gehuurde Materiaal zullen door de klant onmiddellijk en ten laatste binnen de 15 dagen na vaststelling daarvan per aangetekende brief worden overgemaakt aan verhuurvankoelwagens.be. Gegronde klachten kunnen aanleiding geven tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling van de huursom. verhuurvankoelwagens.be zal echter nooit tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 16 – Verbreking: De niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag alsook liquidatie, faillissement of staking van betaling door de Klant geeft verhuurvankoelwagens.be het recht om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te verbreken en brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle, zelf nog niet vervallen facturen met zich mee en laat verhuurvankoelwagens.be toe alle lopende bestellingen en contracten te schorsen of te annuleren, dit zonder enige schadevergoeding voor de Klant.

Artikel 17 – Nietigheid: De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht: Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomsten. Enkel de bevoegde rechtbanken en het vredegerecht van het arrondissement waar de uitbating van verhuurvankoelwagens.be is gevestigd zijn bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst.